Om Föreningen

För Medlemmarna

För Medlemmarna

Stadgar, medlemsblad

Våra medlemmar

Våra medlemmar

Besök oss..

Historik

Historik

Falbygdens Mat & Kultur

Styrelsen

Styrelsen

Falbygdens Mat & Kultur

För medlemmarna

Stadgar, medlemsblad

Medlemsinformation

Medlemsinformation januari 2023

Till alla våra medlemmar!

Just nu visar termometern på -10gr, snön lyser vit.  Julen och det nya året närmar sig med stormsteg.

Vi vill därför passa på att ge en kort återblick på året, som håller på att ta slut och en blick in i det nya året.

Under 2022 planerades, organiserades och genomfördes Konstrundan Påsk och Skördefest/Konstnatten i samverkan med bl. a Falköpings kommun, Filmstudion, Svenska kyrkan, Platåbergens Geopark.

Vi var även en samarbetspart i Hyllningsfestens ELO arrangemang i Kulturarenan Tomtens Kalkbrott.

Konstrunda Påsk och Konstnatten var välbesökta och mycket uppskattade av både besökare och utställare.

Konstnatten omfattades i år av 395 utställare på 85 utställningsplatser. Utställningsplatserna fanns i år i Falköpings kommun, men även i Skara, Skövde, Mullsjö, Tidaholm och Ulricehamns kommuner.

Föreningens vision ” att vara en del i att skapa och utveckla ett hållbart, attraktivt besöks-och turistområde till glädje under året för både besökare och vår bygd” är en viktig del i vårt arbete. Vi är stolta över att föreningen

fortfarande efter 23 år har kreativa, engagerade och lojala medlemmar och utställare, som bidrar till att hålla visionen levande. Stort tack till er för att ni gjorde 2022 till ett fantastiskt år.

Samverkansavtalet mellan Falköping kommun och föreningen är en viktig del för att vi tillsamman kan arbeta med arrangemangen. Avtalet är tvåårigt och går ut sista december. Ett nytt avtal gällande 2023–24 är nu tecknat.

Stort tack till Falköpings Kommun som tror på och stödjer arbete med Konstrundan Påsk och Konstnatten.

Med er medlemmar och samverkansavtalet i ryggen samlades styrelse den 15 december och försökte skissa en verksamhetsplan för 2023. Vi hann inte allt och arbetet med verksamhetsplanen fortsätter, men lite hann vi, här är några viktiga punkter/datum:

2023 mötesplanering

Styrelsemöten: 18 januari, 8 mars, 9 maj, 15 augusti, 27 september, 5 december

Arbetsmöten: 3 april, 7 juni, 6 september

Årsmöte: 13 april kl. 18.30

Arbetsmöten är öppna forum, skicka en anmälan och berätta att du kommer, så brygger vi mer kaffe. Varmt välkommen,

2023 arrangemang

Konstrundan Påsk 6 april – 10 april. Anmälningstiden är från den 17 januari till den 20 februari, Utställningslistan till tryck den 10 mars

Skördefest/Konstnatten 22 september – 24 september. Anmälningstiden 25 februari – 25 april, Skördefest Magasinet i tryck 8 maj – distribueras under maj-augusti Uppdatering av utställningslistan kommer att ske i slutet av augusti,

ny separat lista trycks därefter.

Stadgar

Stadgar för Falbygden Mat och Kultur, ekonomisk förening

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Falbygdens Mat och Kultur, ekonomisk förening

 

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhanda-hålla medlemmarna gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och försäljning. Gemen-sam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser. Föreningen skall även arbeta för ökad landsbygdsturism och bevarande av kulturvärden. Medlemmarna deltar med köp av föreningens tjänster.

 

§ 3 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Falköpings kommun

 

§ 4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningens styrelse. Till medlem kan antas enskilda näringsidkare, ideella föreningar, privatpersoner och juridiska personer vilka vill arbeta för föreningens syfte och mål, såsom företag, föreningar och Falköpings kommun. Medlemmarna förväntas följa föreningens stadgar och fattade beslut.

 

§ 5 Insats

En andel i föreningen kostar 200 kr och är en engångsavgift.

medlem kan delta med en till fem insatser. Falköpings kommun får delta med obegränsat antal insatser. Insatsen erlägges kontant vid inträdet.

 

§ 6 Medlemsavgift
För nyttjande av föreningens tjänster kan föreningsstämman årligen besluta om att uttaga en medlemsavgift, denna får högst uppgå till 250 kr/år. Service-eller annan avgift får uttagas efter behov och beslutas av styrelsen.

Den årliga serviceavgiften är 600 kr + moms.

§ 7 Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Styrelsen skall snarast efter anmälan inkommit behandla denna.

 

§ 8 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen och ändamål, få uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan till styrelsen inom tre veckor från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

 

§ 9 Medlems avgång
Utom i fall som avses 7 kap 15§ (vissa stadgeändringar) och 12 kap 4§ (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast 6 månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgång inträffat.

§ 10 Styrelse

Föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna handhas av styrelsen. Denna skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter, vilka väljs av föreningens medlemmar. Ledamöterna utses för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall inom sig utse de funktionärer som fordras. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordföranden företräder, utom vid personval då lotten får avgöra.

 

§ 11 Årsredovisning
Styrelsen skall senast tre månader efter bokslutsdag överlämna årsredovisningen till föreningens revisorer.

 

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av två av styrelsen beslutade, som då tecknar firman var för sig.

 

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 14 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet skall föreningsstämman välja två ordinarie revisorer, varav minst en skall vara godkänd revisor. Revisor väljs för tiden intill nästa ordinarie förenings-stämma.

 

§ 15 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under maj månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorerna begär det, eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det.

Vid föreningsstämman deltar varje medlem med en röst.

 

Vid stämman skall följande förekomma till behandling:
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om sekreterare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Frågan om stämman utlyst i behörig ordning
6. Styrelsens årsredovisning för det senaste året
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust
11. Beslut om medlemsavgift
12. Val av styrelse
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Val av revisorer
15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
16. Övriga ärenden

 

§ 15 Kallelse till stämman
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar, eller genom annons i lokaltidningen tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar, eller genom annons i lokaltidning tidigast två och senast en vecka före extra föreningsstämman.

 

§ 16 Meddelande
Andra meddelande än kallelse till föreningsstämmor skall lämnas till medlemmarna genom brev, e-post, fax eller annons.

 

§ 17 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilda ändamål och/eller utdelas till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas köp av föreningens tjänster under senaste året.

 

§ 18 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av föreningsstämman genom beslut antingen att samtliga medlemmar i föreningen är eniga därom, eller två på varandra följande stämmor, där ändringsförslaget bifalls av minst 2/3 delar av de närvarande vid den senare stämman, samt vad som i övrigt föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 19 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas enligt följande. Medlemmarna skall först återfå sina inbetalda insatser.Vad som därefter återstår skall fördelas till medlemmarna
i förhållande till antalet medlemsinsatser.

 

Antagna vid konstituerande stämma

……………………………………………. …………………………………………………..

Nu gällande stämma intygas

Falköping 2009-08-21

………………………………………….. …………………………………………………..
Lars-Erik Kullenwall Lillemor Magnusson

Stadgarna har uppdaterats den 16 maj 2018 enligt beslut av föreningsstämman.

Förändringar är markerad med kursiv stil.

 

Gerth Bragnå                 Åsa Gustaf-Janson

Årsmötes protokoll

pdf

Protokoll  för årsstämman i Falbygdens Mat och Kultur 7 april 2022

Samarbetsavtal

pdf

Samverkansavtal mellan Falbygdens Mat o Kultur och Falköpings Kommun

 

Välkommen

Till föreningen

Falbygdens mat och kultur är en ekonomisk förening.
En ägarandel i föreningen kostar 200 kr + moms.

Årlig serviceavgift på 600 kr + moms tillkommer.

Föreningen driver det årliga arrangemanget Konstrundan påsk och Konstnatten.
Föreningen arrangerar aktiviteter för lokal mat, lokal kultur och för besöksnäringsutveckling.

Bli Medlem

Anmälarens namn(Obligatoriskt)
Medlemsanmälan gäller
Företagets / Föreningens namn och org.nr
Privatpersonens namn
Faktureringsadress
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Styrelsen

ViLka är vi?

Åsa

Åsa Gustaf-Jansson är föreningens ordförande och ser till att allt är ordning och reda. Spindeln i nätet som är din främsta kontakt med föreningen.

Mattias

Mattias Lindgren är föreningens sekreterare. Det är han som ser till att möten protokollförs och för anteckningar från arbetsmöten.

Peo

Per-Olof Larsson är föreningens kassör och håller ordning på kassan.

Gerth

Gerth Bragnå är ledamot i föreningen. Gerth var under många år föreningens ordförande och har varit med sedan föreningen startade. Både idéspruta och genomförare.

Larry

Larry Geszti är ledamot i föreningen men också företagare inom ljudbranschen. Arbetar med allt ifrån Göteborgs Operan till After Dark.

Äpplet

Äpplet är symbolen för Konstnatten.

Historik

Vad har hänt under åren?

STADSVANDRING I GAMLA STAN

STADSVANDRING I GAMLA STAN

Välkommen att följa med på en promenad genom tre torg, gamla stan och Sankt Olofs kyrka i Falköping. Längs med vägen får du berättelser om livet i...

läs mer

våra medlemmar

Besök oss..

FalbygdsTurism

FalbygdsTurism

Följ med FalbygdsTurism på guidade turer i områdets natur-, geologi- och kulturhistoria - platåbergslandskapet här är världsunikt! Upplev...

läs mer
Johanssons Lamm och Ull

Johanssons Lamm och Ull

Johanssons lamm & ull är ett litet familjeföretag som drivs av oss – Viktoria och Mikael Johansson. Våra barn Hugo (-04), Gustaf (-05) och Lukas...

läs mer
Falbygdens Struts

Falbygdens Struts

Falbygdens Struts guidar er i stora eller små grupper på farmen. Gårdsbutiken säljer vi närproducerat kött och presentartiklar från strutsarna....

läs mer
Cattis Porslin

Cattis Porslin

Cattis Porslin lilla gårdsbutik med inspiration att vara kreativ. Här hittar ni handmålad och vitt porslin till försäljning med tillbehör. Nära...

läs mer
Viltmat

Viltmat

Vi arbetar med mat från naturens egna skafferi På mässor, festivaler företagsevent och privata tillställningar serverar vi uppskattad viltmat....

läs mer
Cecarstugan

Cecarstugan

Cecarstugan medlemmar i Falbygdens mat och Kultur Cesarstugan Östra Tunhem i Falköping erbjuder dej historia från förr. Restaurang & Café /...

läs mer
Shares
Share This